Getting over COVID-19

Scale West Ltd. signed a grant contract № BG16RFOP002-2.073-9591-C01 for the project "Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19"

European Regional Development Fund Innovations and competitiveness

Scale West Ltd. signed a grant contract № BG16RFOP002-2.073-9591-C01 for the project “Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”. The contract is in connection with the procedure BG16RFOP002-2.073 “Support for micro and small enterprises for overcoming the economical impact of the COVID-19 pandemic” and is funded by the Operational Programme “Innovations and Competitiveness” 2014-2020, co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.

The objective of the project is to provide operating capital for the Bulgarian micro and small enterprises to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic. Achieving a positive effect in overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic and job stability.

Total value of the project: BGN 10 000,00 from which BGN 8 500,00 is European and BGN 1 500,00 is national co-funding.

The project started on 21.08.2020 and has a duration of 3 months.

Скейл Уест ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-9591-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 21.08.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

Let's work together

Invalid first name
Invalid last name
Invalid email
Invalid phone number
Invalid subject. Min 8 characters.
Invalid message. Min 20 characters.